Legal

Legal
Algemene voorwaarden

Identiteit van de verkoper

Wij zijn:
bv Meus Stefaan

Vestigingsadres:
bv Meus Stefaan
Hoofdstraat 25
3940 Hechtel-Eksel

Bereikbaarheid:
Enkel na afspraak
E-mailadres: info@thewave.one
Ondernemingsnummer: BE 0476.369.968

Artikel 1 | Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, lezingen, retraites en sessies, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving
The Wave zet zich in om de wortel van de angst uit de wereld te trekken door middel van boeken, lezingen, workshops en retraites binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin, over de hele wereld. The Wave is de handelsnaam en is gevestigd in Belgie
Artikel 3 | Definities
Opdrachtnemer is in deze The Wave, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de client die gebruik maakt van de aangeboden diensten. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken (mondeling/schriftelijk) die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten.
Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Artikel 5 | Prijzen en offertes
1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekend aanmeldingsformulier of contract door opdrachtnemer is ontvangen en/of geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
4. Voor een coaching-consult wordt het uurtarief van € 88.- berekend.
Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden
1. Betaling voor boeken vindt bij bestelling en voor ontvangst plaats. Betaling voor workshops ed vindt plaats na de facturatie. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum tenzij anders aangegeven op de factuur.
2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn, te betalen.
3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
Artikel 7 | Duur en beëindiging
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.
Artikel 8 | Aanmelding en betaling voor retraites en workshops met open inschrijving
Bij aanmelding voor workshops en retraites met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
1. Bij aanmelding en inschrijving tot 3 maanden voor aanvang dient 50% van de factuur te worden betaald binnen 7 dagen na inschrijving. De andere 50% dient voor 90 dagen voor aanvang van training/workshop/retraite te worden voldaan.
2. Bij aanmelding en inschrijving binnen 3 maanden voor aanvang of tijdens de training of workshop: 100% van de offerte.
Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever voor workshops en retraites met open inschrijving
Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:
1. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang van training of workshop zijn de annuleringskosten 50%. In dit geval kun je eventueel je eigen annuleringsverzekering inschakelen.
2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training/workshop/retraite.
Artikel 8.2 | Annulering door opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een lezing, coaching-sessie of retraite te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer. Mocht de annulering zijn wegens overheidsmaatregelen, ziekte van de Freedom Guide of wegens onvoorziene omstandigheden o.a. overmacht dan blijft uw betaling staan en schuift uw deelname, in overleg, door naar een volgende datum.

Artikel 9 | Privacy
1. Beide partijen zijn gehouden aan de privacy wetgeving van alles wat is besproken/gebeurt tijdens of in het kader van de coaching-sessies of retraite.
2. Tijdens de lezingen, workshops en retraites kan het voorkomen dat er foto’s en films gemaakt worden voor marketing doeleinden (homepage, social- en printmedia). Uiteraard wordt dit van te voren besproken. Mocht je niet in beeld willen, laat het even van te voren weten. Uiteraard wordt ieders wens op privacy gerespecteerd.
1. De opdrachtnemer bevestigd dat de persoonsgegevens die nodig zijn om de opdrachtgever adequaat te kunnen begeleiden niet aan derden worden doorgegeven. Voor details zie privacy verklaring.
Artikel 11 | Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor materiele schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte emotionele en/of lichamelijke schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie, lezing, workshop of retraite. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
3. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
Artikel 12 | Klachtenprocedure
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

www.TheWave.one

Privacy verklaring

We houden je privégegevens privé en we doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden.
Wanneer je iets bij ons bestelt, wil je natuurlijk jouw persoonsgegevens veilig stellen. Terecht ook.
We vragen wel gegevens van jou, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen.
Enkel wij hebben toegang tot je data en we bewaren je gegevens ook niet langer dan nodig.
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 22 februari 2023.

Verzenden en retourneren

Vanaf een bestelling van 70 euro rekenen wij geen verzendkosten aan voor België en Nederland. Boeken worden na aankoop en verzending niet geretourneerd.